Statut

Pobierz STATUT Izby Gospodarczej

Pobierz KRS Izby Gospodarczej

 

Izby Gospodarczej w Wodzisławiu Śląskim

Wodzisław Śląski, Październik  2012 roku

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne.

§ 1

Tworzy się izbę gospodarczą o nazwie Izba Gospodarcza w Wodzisławiu Śląskim.

§ 2

Izba Gospodarcza w Wodzisławiu Śląskim, zwana dalej Izbą, jest organizacją samorządu gospodarczego, zrzeszającą podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

§ 3

 1. Izba działa na obszarze województwa śląskiego.
 2. Izba może reprezentować swoich członków na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 4

Siedzibą Izby jest miasto Wodzisław Śląski.

§ 5

Izba posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz.U.Nr 35, poz. 195, z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 6

Izba może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji i stowarzyszeń.

§ 7

Izba używa pieczęci z napisem „Izba Gospodarcza w Wodzisławiu Śląskim” w kolorze zielonym

Rozdział II

Cele i zadania Izby.

§ 8

Celem Izby jest:

 1. Rozwój przedsiębiorczości w regionie.
 2. Kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej.
 3. Promowanie działalności członków Izby.
 4.  Regionalna i branżowa integracja przedsiębiorców
 5. Reprezentowanie interesów przedsiębiorców przed organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego.
 6. Bieżąca informacja dla członków Izby.
 7. Zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych związanych z działalnością gospodarczą, podejmowanie interwencji, występowanie do organów państwowych z wnioskami, propozycjami i opiniami.
 8. Działania zmierzające do systematycznego doskonalenia i aktualizacji wiedzy członków poprzez udostępnianie najnowszych wyników w nauce i technice w kraju i na świecie.
 9. Upowszechnianie i kreowanie nowatorskich form organizacyjnych przedsiębiorczości oraz dorobku producentów i usługodawców.
 10. Przekazywanie bieżących informacji rynkowych i marketingowych w kraju i za granicą.
 11. Budowanie oraz udostępnianie członkom Izby bazy informacji gospodarczej.
 12. Wspieranie i propagowanie inicjatyw regionalnych.
 13. Prowadzenie działalności klubowej.
 14. Organizowanie i koordynowanie akcji charytatywnych.
 15. Organizowanie działań na rzecz edukacji, kultury i kultury fizycznej.
 16. Wspieranie i organizowanie działań na rzecz ochrony środowiska poprzez kultywowanie i szerzenie zamiłowania do przyrody, kultury i sztuki.
 17. Prowadzenie własnej działalności gospodarczej i finansowej.

      18. Ochrona i promocja zdrowia oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom            społecznym.

§ 9

Izba realizuje swoje cele odpłatnie i nieodpłatnie poprzez:

 1. Oddziaływanie bezpośrednie jak również wyrażanie opinii i poglądów na temat polityki gospodarczej rządu, władz regionalnych i samorządowych poprzez samodzielne działania, a także poprzez radnych, parlamentarzystów, Konfederacje Pracodawców Polskich, Izby Gospodarcze oraz inne organy samorządu gospodarczego oraz na ich działania legislacyjne w tym zakresie.
 2. Organizację spotkań, konferencji, szkoleń, wystaw, zjazdów, odczytów, pozyskiwanie funduszy pomocowych oraz promocji przedsiębiorców i propagowaniu działalności statutowej Izby.
 3. Promocję członków Izby poprzez udział w targach, wystawach, seminariach w kraju i za granicą.
 4. Współpraca z prasą, radiem, telewizją i instytucjami naukowymi, a także osobami fizycznymi i prawnymi, których działalność wiąże się z działalnością statutową Izby.
 5. Gromadzenie i rozpowszechnianie informacji z zakresu prawa, ekonomii, organizacji pracy.
 6. Zbieranie środków finansowych dla zapewnienia funduszy pozwalających na realizację zadań statutowych.
 7. Prowadzenie działalności gospodarczej również w formie wspólnych przedsięwzięć w zakresie przewidzianym przepisami prawa.
 8. Przyznawanie stypendiów i innych form pomocy i wyróżnień.
 9. Organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych i profilaktycznych integrujących lokalną społeczność .
 10. Ustanawianie wyróżnień i oznak honorowych oraz nadawanie ich osobom fizycznym, prawnym, instytucjom zasłużonym dla celów realizowanych przez Izbę lub dla samej Izby.
 11. Rekomendację swoich członków.
 12. Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Izby, np. działalność rozrywkowa i rekreacyjna
 13. Popularyzację aktywnego wypoczynku, zdrowego stylu życia, inicjacje programów profilaktycznych, antyalkoholowych i przeciwdziałających uzależnieniom mających na celu zmianę w świadomości osób uzależnionych, działania na rzecz trzeźwości.
 14. Prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na :
 1. Działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji, pkd 22
 2. Budownictwo, pkd 45
 3. Handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami, pkd 51
 4. Handel detaliczny z wyłączeniem sprzedaży pojazdów samochodowych, motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego,pkd52
 5. Hotele i restauracje,pkd55
 6. Transport lądowy; transport rurociągowy.pkd60
 7. Obsługa nieruchomości,pkd70
 8. Wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego, pkd71
 9. Informatyka,pkd72
 10. Działalność badawczo-rozwojowa, pkd73
 11. Działalność gospodarcza pozostała, pkd 74
 12. Edukacja,pkd80
 13. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, gospodarowanie odpadami, pozostałe usługi sanitarne i pokrewne,pkd90
 14. Działalność organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana , pkd91

§ 10

Dla realizacji statutowych celów Izba może powołać inne organizacje w granicach prawem dopuszczonych.

Rozdział III

Członkowie Izby, ich prawa i obowiązki.

§ 11

 1. Izba nie posiada uprawnień władczych wobec jej członków, a jej działalność nie może naruszać samodzielności członków ani też wkraczać w ich sprawy wewnętrzne.
 2. Członkami Izby mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej prowadzące działalność gospodarczą.
 3. „Honorowymi członkami Izby Gospodarczej w Wodzisławiu Śląskim” mogą być firmy, instytucje, organizacje, stowarzyszenia oraz osoby szczególnie zasłużone dla Izby oraz jej promocji w kraju i za granicą. Honorowi członkowie są wybierani przez Walne Zgromadzenie. Członkowie honorowi nie mają prawa głosu.

§ 12

 1. Decyzje w sprawach przyznania członkostwa podejmuje Zarząd z wyjątkiem członków założycieli Izby.
 1. Ubiegający się o przyjęcie w poczet członków Izby winien złożyć deklaracje członkowską, zobowiązać się do płacenia składek członkowskich lub innych opłat na rzecz Izby.
 2. Zarząd Izby nie może odmówić przyjęcia w poczet członków ubiegającego, który spełnia wymogi ustawy i Statutu.
 3. Decyzję w sprawie przyjęcia w poczet członków Izby przedsiębiorców, którzy złożą deklaracje, o których mowa w ust. 2 w okresie między Zebraniem Założycielskim a pierwszym Walnym Zgromadzeniem, podejmuje pierwsze Walne Zgromadzenie Członków przed przystąpieniem do ewentualnego wyboru władz Izby, z zastrzeżeniem ust.5
 4. Ubiegający się o przyjęcie w poczet członków Izby w okolicznościach, o których mowa w ust.4, składają Deklaracje, o których mowa w ust. 2 na ręce Komitetu Założycielskiego.

§ 13

Członkom Izby przysługuje prawo:

1)czynnego oraz biernego prawa wyborczego do organów Izby;

2)uczestniczenia w pracach komisji problemowych, oraz zespołów ekspertów działających w Izbie;

3)zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących całokształtu działalności Izby;

4)korzystania z pomocy i doświadczeń Izby na zasadach określonych statutem   i regulaminami wydanymi na jego podstawie.

§ 14

Członek Izby ma obowiązek:

 1. przestrzegania postanowień statutu oraz uchwał Walnego Zgromadzenia i wybieralnych organów Izby;
 2. przestrzegania zasad etyki zawodowej i dobrych obyczajów;
 3. działaniem i postawą dbać o dobre imię Izby;
 4. regularnego opłacania składek członkowskich  lub innych opłat na rzecz Izby, za wyjątkiem „Honorowych członków Izby Gospodarczej w Wodzisławiu Śląskim”.
 5. każdy członek Izby zobowiązany jest brać czynny udział w pracach Izby i uczestniczyć w jej zebraniach.

§ 15

 1. Członek Izby będący osobą fizyczną wykonuje swoje prawa i obowiązki osobiście lub może upoważnić pisemnie inną osobę do głosowania w jego imieniu na Walnym Zgromadzeniu.
 2. Członków będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej mogą reprezentować ich uprawnione organy lub upoważnieni pisemnie pełnomocnicy.

§ 16

1. Ustanie członkostwa jest sutkiem :

1)śmierci członka będącego osobą fizyczną;

2)wykreślenia z KRS członka Izby;

3)zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej;

4)wykluczenia z Izby z powodu zalegania ze składkami członkowskimi lub innymi opłatami na rzec Izby za 3 miesiące, po    uprzednim pisemnym upomnieniu;

5)pozbawienia członkostwa przez wykluczenie ze składu członków Izby.

2.Ustanie członkostwa w Izbie z powodów, o których mowa w ust.1 pkt 1 do 3 stwierdza     Zarząd.

 1. Członek może wystąpić z Izby za uprzednim miesięcznym pisemnym zawiadomieniem.
 2. Celem szczegółowego wyjaśnienia  okoliczności mogących stanowić przyczyny wykluczenia, Zarząd może podjąć uchwałę o zawieszeniu członka w jego prawach do czasu podjęcia uchwały o jego wykluczeniu lub odstąpieniu od takiej uchwały.

§ 17

 1. Pozbawienie członkostwa przez wykluczenie, o którym mowa w §16 ust.1 pkt 5 może nastąpić, jeżeli członek prowadzi działalność sprzeczną ze Statutem.
 2. Pozbawienia członkostwa, o którym mowa w ust.1 dokonuje Walne Zgromadzenie Członków.

§ 18

 1. Wykluczenia, o którym mowa w §16 ust.1 pkt 4, dokonuje Zarząd przez podjęcie uchwały. O posiedzeniu Zarządu, na którym ma być rozpatrywana sprawa wykluczenia, należy powiadomić zainteresowanego oraz umożliwić mu zajęcie stanowiska lub złożenia wyjaśnień. Zarząd może podjąć uchwałę bez udziału zainteresowanego w razie nieusprawiedliwionej nieobecności.
 2. Wykluczenie staje się skuteczne z chwilą doręczenia członkowi pisemnego lub drogą elektroniczną  zawiadomienia o wykluczeniu .

§ 19

Członkowi wykluczonemu z Izby przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia w terminie jednego miesiąca od daty powiadomienia o wykluczeniu.

Rozdział IV

Organy Izby.

§ 20

Organami Izby są:

1)Walne Zgromadzenie;

2)Zarząd;

3)Rada Nadzorcza;

§ 21

 

 1. Kadencja pierwszego Zarządu trwa 1 rok. Kadencja kolejnych wybieranych Zarządów trwa 4 lata.
 2. Kadencja pierwszej Rady Nadzorczej trwa 1 rok. Kadencja kolejnych Rad Nadzorczych trwa 4 lata.
 3. Pierwszy Zarząd oraz pierwszą Radę Nadzorczą wybiera pierwsze Walne Zgromadzenie zwołane przez komitet Założycielski najpóźniej w ciągu 1 miesiąca od uprawomocnienia się postanowienia o wpisaniu Izby do KRS.

Walne Zgromadzenie.

§ 22

 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Izby.
 2. Walne Zgromadzenie tworzą wszyscy członkowie Izby.
 3. Walne Zgromadzenie zwołuje się w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku, najpóźniej w maju.
 4. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez zawiadomienie członków Izby (listem poleconym, pocztą elektroniczną, faksem, osobiście) zawierającym dane o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 2 tygodnie przed jego odbyciem.
 5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/4 ogólnej liczby członków Izby.
 6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno się odbyć w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku o jego zwołanie.


§ 23

 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1)uchwalanie statutu Izby oraz jego zmian;

2)uchwalanie kierunków działania Izby na okres do następnego Walnego Zgromadzenia oraz     ocena ich realizacji;

3)rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i innych organów Izby za okres ich             kadencji;

4)uchwalanie wysokości i zasad opłacania składek członkowskich lub innych opłat na rzecz Izby

5)wybór i odwoływanie członków Zarządu i Rady Nadzorczej;

6)udzielanie absolutorium organom Izby;

7)uchwalanie regulaminu wyborczego i regulaminów statutowych;

8)rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w kwestii wykluczenia lub wykreślenia  ze składu członków Izby;

9)podejmowanie uchwał w przedmiocie nabycia i zbycia lub obciążenia nieruchomości,    poręczeń i gwarancji

10)uchwalanie programu działania Izby oraz preliminarzy finansowych;

11)określanie podstawowych zasad gospodarowania majątkiem Izby oraz uchwalanie          regulaminów tworzenia i wykorzystywania funduszów celowych i odpisów na te fundusze;

12)zatwierdzania programów rozwoju Izby i rocznych ekonomiczno-finansowych planów       działalności Izby;

13)podejmowanie uchwał w sprawie podjęcia, prowadzenia oraz zaprzestania działalności gospodarczej.

 1. Walne Zgromadzenie może odwołać władze Izby lub poszczególnych członków tych władz w każdym czasie na uzasadniony wniosek co najmniej 1/4 ogólnej liczby członków Izby bezwzględną większością głosów przy obecności więcej niż połowy członków Izby.

 

§ 24

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Izby.
 2. Dla podjęcia uchwał w sprawie zmian statutu lub rozwiązania się Izby wymagana jest większość ¾ głosów członków przy obecności więcej niż połowy członków Izby;
 3. Głosowanie na obradach Walnego Zgromadzenia odbywa się jawnie z wyjątkiem wyboru i odwołania organów Izby.
 4. W razie braku quorum określonego w ust. 1 i ust.2 niniejszego Statutu Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w tym samym dniu po upływie 30 minut ,z tym że Walne zwołane w tym terminie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych członków.

Zarząd Izby.

§ 25

Zarząd kieruje działalnością Izby oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 26

 1. Zarząd składa się z 3 lub 5 członków wybieranych w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie.
 2. Zarząd składa się z 3 członków : Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych. Po przekroczeniu liczby 100 członków Izby Zarząd może liczyć 5 osób : Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu ds. finansowych oraz dwóch Członków Zarządu.
 3. Prezes Zarządu jest wybierany przez Walne Zgromadzenie.
 4. Pozostali członkowie Zarządu są wybierani przez Walne Zgromadzenie na wniosek Prezesa Zarządu.
 5. Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą dokonania wyboru nowego Zarządu. Utrata mandatu w okresie trwania kadencji może nastąpić w przypadku:
 • odwołanie przez Walne Zgromadzenie;
 • zrzeczenie się mandatu;
 • ustania członkostwa w Izbie.
 1. Prezes Zarządu kieruje pracą Zarządu.
 2. Zarząd może powołać pełnomocników po uzyskaniu akceptacji  Rady Nadzorczej

§ 27

 1. Zarząd pracuje kolegialnie na odbywanych okresowo posiedzeniach – nie rzadziej niż raz na miesiąc, w okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu wykonuje swoje funkcje w ramach podziału czynności pomiędzy członkami Zarządu.
 2. Mandat członka Zarządu  ustaje w przypadku :
 • rezygnacji członka Zarządu zgłoszonej na piśmie za uprzednim jednomiesięcznym uprzedzeniem,
 • śmierci członka Zarządu,
 • odwołania go ze stanowiska przez Walne Zgromadzenie.
 1. Uzupełnienia składu Zarządu dokonuje Walne Zgromadzenie.

§ 28

 1. Oświadczenie woli w imieniu Izby w zakresie praw i obowiązków majątkowych
  i niemajątkowych Izby składają dwaj członkowie Zarządu, lub jeden członek Zarządu
  i osoba przez Zarząd do tego upoważniona – Pełnomocnik Zarządu.
 2. Oświadczenie woli powyżej 5000 PLN wymaga uchwały Zarządu.

§ 29

Uchwały Zarządu zapadają większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu. W przypadku równej liczby decyduje głos przewodniczącego obrad.

§ 30

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. organizowanie działalności Izby zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Izby;
 2. prowadzenie gospodarki Izby i wykonywanie związanych z tym czynności organizacyjnych i finansowych;
 3. gospodarowanie majątkiem Izby;
 4. sporządzanie sprawozdań oraz bilansów i ich przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia ;
 5. współdziałanie z terenowymi organizacjami oraz administracją rządową
  i samorządowa, spółdzielniami, organizacjami społecznymi i gospodarczymi;
 6. angażowanie i zwalnianie pracowników Biura oraz ustalanie ich wynagrodzeń;
 7. podejmowanie uchwał w przedmiocie przyjęcia oraz wykluczenia
  i wykreślenia członków;
 8. rozpatrywanie wszelkich wniosków i spraw wymagających uchwał Walnego Zgromadzenia;
 9. opracowywanie projektów wszystkich regulaminów;
 10. podejmowanie uchwał w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej;
 11. podejmowanie uchwał w przedmiocie czasowego zawieszenia składek członkowskich, których wysokość wynika ze stosownej uchwały Walnego Zgromadzenia;
 12. podejmowanie decyzji w sprawie przyznawania tytułu Honorowego Członka Izby.
 13. Podejmowanie decyzji w sprawie tworzenia komisji, zespołów  ekspertów i doradców

§ 31

 1. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, w razie jego nieobecności Wiceprezesi, co najmniej raz na miesiąc.
 2. Posiedzenia Zarządu są protokołowane, a protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu.
 3. Protokoły są do wglądu w siedzibie Izby dla wszystkich członków Izby.

Rada Nadzorcza.

§ 32

 1. Rada Nadzorcza składa się z 5 członków wybieranych w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie. Po przekroczeniu liczby 100 członków Izby Rada Nadzorcza może składać się z 7 osób
 2. Członkowie Rady Nadzorczej spośród swego grona wybierają Przewodniczącego.
 3. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić w skład Zarządu oraz nie mogą być pracownikami Biura Izby.
 4. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa w przypadku :
 • rezygnacji członka Rady zgłoszonej na piśmie za uprzednim jednomiesięcznym uprzedzeniem,
 • śmierci członka Rady,
 • odwołania go przez Walne Zgromadzenie.
 1. Uzupełnienia składu Rady dokonuje Walne Zgromadzenie.

§ 33

 1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1)kontrola przestrzegania przez Izbę prawa, przepisów Statutu i regulaminów wewnętrznych;

2)dokonywanie co najmniej raz w roku kontroli działalności Izby;

3)przedstawianie Zarządowi uwag i wniosków dotyczących działalności Izby;

4)składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swej działalności i wyników kontroli oraz wniosków w sprawie absolutorium dla Zarządu Izby.

5)rozpatrywanie zarzutów przeciwko członkom Izby o naruszenie statutu zasad etyki zawodowej lub handlowej;

6)wnioskowanie do Zarządu o zawieszenie w prawach członka tych organów lub odwołanie ze składu;

7)rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Izby, udziałowcami spółek, jeśli poddadzą się jego jurysdykcji;

8)prowadzenie postępowania mediacyjnego na wniosek zainteresowanych stron,

9)prawo wglądu do każdej dokumentacji dotyczącej działalności Izby lub jej organów, w każdym czasie.

 1. Rada Nadzorcza rozpatruje sprawy z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu lub członków Izby.
 2. Rada Nadzorcza może korzystać z opinii i doradztwa rzeczoznawców w sprawach wymagających specjalnych kwalifikacji.
 3. Szczegółowe zasady pracy Rady Nadzorczej określa uchwalony regulamin.

Rozdział V

Gospodarka finansowa i majątek Izby.

§ 34

 1. Zarząd Izby powołuje Biuro Izby i określa jego regulamin.
 2. Pracami Biura Izby kieruje Dyrektor Biura.
 3. Dyrektor Biura podlega Zarządowi Izby. Pozostali pracownicy Biura podlegają Dyrektorowi Biura.
 4. Dyrektor Biura ma obowiązek uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu.

§ 35

 1. Na majątek Izby składają się ruchomości, nieruchomości, środki pieniężne i prawa majątkowe.
 2. Dochody Izby pochodzą z następujących źródeł:

1)składek członkowskich;

2)wpływów z darowizn, spadków, zapisów;

3)wpływów i składek na fundusze celowe;

4)wpływów za korzystanie z odpłatnych świadczeń Izby;

5)wpływów z prowadzenia działalności gospodarczej Izby i praw majątkowych;

6)dotacji;

7)pomocy publicznej;

8)innych wpływów.

 1. Wysokość składki członkowskiej i innych opłat na rzecz Izby) określa Walne Zgromadzenie Izby.
 2. Składka członkowska i inne opłaty na rzecz Izby) wpłacane będzie na rachunek bankowy Izby w sposób następujący:
 • inne opłaty na rzecz Izby wg np. wystawianych faktur
 • składka członkowska miesięcznie w terminie do 10-go dnia.
 1. W ramach posiadanego majątku Izba może tworzyć fundusze celowe przeznaczone na realizację zadań statutowych.
 2. Koszty działalności organów statutowych i Biura ponosi Izba.
 3. W zależności od wyników finansowych Zarząd, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą, może przyznawać nagrody, w ustalonej kwocie, członkom wchodzącym w skład wybieralnych organów Izby oraz pracownikom Biura Izby.

Rozdział VI

Łączenie się i rozwiązywanie Izby

§ 36

Uchwały w sprawie łączenia się, likwidacji Izby oraz przeznaczenia majątku Izby w przypadku jej likwidacji podejmuje Walne Zgromadzenie Izby większością 3/4 głosów przy obecności więcej niż połowy członków Izby.

§ 37

W przypadku uchwały o likwidacji Izby Walne Zgromadzenie powołuje likwidatora. Uchwała taka podlega zgłoszeniu sądowi rejestrowemu.

§ 38

 

W razie likwidacji majątek pozostały po zaspokojeniu zobowiązań Izby przekazany zostanie do budżetu Powiatu Wodzisławskiego